Szkoła Promująca Zdrowie

Œl¹ska Sieæ Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

 

1.    Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

2.   Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

– uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz

– skuteczności i długofalowości działań.

3.   Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.

4.   Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

– zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

– osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,

– uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5.   Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Szkołę/placówkę, która chce zostać przyjęta do Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinna cechować:

–  aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole/placówce i środowisku lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji szkoły/placówki oraz zawarte w jej dokumentacji,

–   otwartość na zmiany,

–  przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora szkoły/placówki, większości członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,

– aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.

 (http://www.metis.pl/)

Szkoła Promująca Zdrowie – harmonogram

Szkoła Promująca Zdrowie-program

Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu w roku 2015 po spełnionych warunkach wymaganych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS w Katowicach przystąpiła do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po  zatwierdzeniu ( Metis – Katowice, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, Obsługę Szkoły i Radę Pedagogiczną)  planu na lata 2015- 2018 oraz harmonogramu pracy na 2015-2016r przystąpiliśmy do działania.

 Obszary, w których  realizujemy wybrane zagadnienia na lata 2015-2016 to:

Bezpieczeństwo  na korytarzach, toaletach, w szatniach i wokół szkoły

– bezpieczeństwo w czasie przerw – zwiększenie ilości dyżurujących nauczycieli, – bezpieczeństwo w czasie lekcji – dyżur pełnią   panie z obsługi (np. uczeń z  klasy pierwszej chcący skorzystać z toalety, czy idący d kl. IV – VI o p. higienistki itp. Jest w tym czasie pod opieką pani z obsługi)

– usunięcie starych szatni na rzecz  indywidualnych szafek (dla każdego ucznia) i wstawienie ich w zaadoptowanym do tego celu miejscu.

 

 

– wprowadzenie „tanecznych” przerw- zaktywizowanie uczniów do różnorodnego spędzania przerw. Umożliwienie uczniom kl. IV – VI rozwijania twórczej ekspresji ruchowej poprzez możliwość prowadzenia (części lub z czasem całości) „tanecznej” przerwy

– uczniowie kl. I-III w czasie przerwy mogą korzystać z gier wielkoformatowych